[Return] <<  2/8  >>

 (Photo by テンペスト  2011.2.13掲載)