[Return] <<  1/8  >>

 (Photo by テンペスト  2011.2.13掲載)