[Return] <<  5/8  >>

 (Photo by テンペスト  2011.2.6掲載)